Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

never-say-never
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viaune-raconteuse une-raconteuse
never-say-never
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaflesz flesz
never-say-never
9461 5947
ach, zupo...
Reposted fromperseweracje perseweracje viaflesz flesz
never-say-never
never-say-never
2192 af19
Reposted fromonlywhite onlywhite viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
never-say-never
never-say-never

January 02 2018

never-say-never
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viabezsenna bezsenna
never-say-never
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viabezsenna bezsenna
never-say-never
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viabezsenna bezsenna
never-say-never
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaLimysoul Limysoul
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate vialady-myrkur lady-myrkur
never-say-never
1361 d5cd
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflesz flesz
never-say-never
never-say-never
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viaflesz flesz
never-say-never
never-say-never
2432 ed4a
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viadzieciak12 dzieciak12
never-say-never
never-say-never
5444 e476 500

December 31 2017

never-say-never
6833 62ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadzieciak12 dzieciak12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl